Les dades personals que ens faciliteu quedaran incorporades de forma confidencial en un fitxer del qual és responsable Transports Municipals d’Egara, S.A. En cap cas aquest fitxer se cedirà o es vendrà a altres empreses sense el vostre permís previ i explícit. De conformitat amb la Llei de protecció de dades (LOPTD), Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, teniu dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, cancel·lar-la i, en el seu cas, revocar el vostre consentiment a la referida Llei i altres normes que la desenvolupen, sense efectes retroactius, escrivint a la nostra adreça postal (Ctra. Nacional 150, Km 15 08227 Terrassa) i indicant el vostre nom, els vostres cognoms i el número de DNI. Aquestes dades, una vegada la campanya dels Tallers Participatius del servei d’autobusos urbans de Terrassa, seran destruïdes.

Per a més informació

Truca al 010

©2017 Transports Municipals d’Egara, S.A. – Tots els drets reservats – Publitesa Comunicació